Univerzita J. Selyeho, Komárno

Univerzita J. Selyeho, Komárno

Bratislavská cesta 3322
94501 Komárno
IČO: 37961632

Informácie o inštitúcii Univerzita J. Selyeho, Komárno

O škole

 

Univerzita J. Selyeho bola zriadená Národnou radou Slovenskej republiky zákonom č. 465/2003 Z. z. zo dňa 23. októbra 2003, s účinnosťou od 1.1.2004. Je najmladšou verejnou vysokou školou na Slovensku. Základným cieľom univerzity bola príprava kvalifikovaných vysokoškolsky vzdelaných odborníkov vo finančníctve, manažmente, informatike a marketingu, učiteľov základných a stredných škôl, teológov a katechétov. Naši absolventi budú svojim vzdelaním, komunikačnými schopnosťami a jazykovými znalosťami dostatočne pripravení uplatniť sa na slovenskom, európskom a medzinárodnom trhu práce. Ďalším cieľom je, aby absolventi univerzity dokázali efektívne prispieť k rozvíjaniu trhového hospodárstva a zvýšeniu konkurencieschopnosti ekonomiky v stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách; ako aj k vytvoreniu pevného základu pre kvalitné vzdelávanie v národnostnom školstve, pri uchovávaní a upevňovaní morálnych hodnôt spoločnosti. Poslaním univerzity je poskytnúť vysokoškolské vzdelanie v materinskom jazyku, pripraviť učiteľov pre materské, základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, vyškoliť teológov a ďalších odborníkov v oblasti ekonómie. Univerzita poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy. Vo vedných odboroch spĺňa národné a medzinárodné kritéria.
 
Na univerzite sa najmä vyučuje v materinskom – maďarskom jazyku, pričom sa kladie veľký dôraz na to, aby jej absolventi ovládali odbornú terminológiu nielen v maďarčine, ale aj v slovenčine a v angličtine, resp. v iných európskych jazykoch. Univerzita taktiež kladie dôraz na to, aby jej absolventi poznali európsky priestor, inštitúcie a právne normy Európskej únie. Tieto odborné disciplíny sa vyučujú v štátnom - slovenskom jazyku, pričom výučba je doplnená aj vo svetových jazykoch, najmä v anglickom a nemeckom jazyku.

Fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne sú :
•    Pedagogická fakulta,
•    Ekonomická fakulta,
•    Fakulta reformovanej teológie.
 
Vyučovanie na všetkých troch fakultách sa začalo v školskom roku 2004/05 po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Univerzita J. Selyeho zaviedla trojstupňové vzdelávanie založené na kreditovom systéme (Bolonský proces) ako prvá univerzita na Slovensku. Počet uchádzačov o štúdium na UJS sa každoročne zvyšuje. Prijímacie skúšky sa uskutočňujú s podporou Akademického informačného systému podľa zásad, ktoré vychádzajú predovšetkým z § 55 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Zásady prijímacieho konania, ktoré sú záväzné pre všetky fakulty UJS zabezpečujú transparentný a objektívny priebeh prijímacích skúšok. Univerzita má v súčasnosti približne 2400 študentov a 140 zamestnancov.
 
Budovy univerzity sú umiestnené v rôznych častiach mesta Komárno: rektorát sa nachádza v budove Dôstojníckeho pavilónu na Elektrárenskej ceste. V blízkosti rektorátu – v tej istej budove – sa nachádza Fakulta reformovanej teológie. Budova Ekonomickej fakulty je na Hradnej ulici. Pedagogická fakulta je umiestnená na ulici Roľníckej školy. Budova Konferenčného centra je situovaná pred Komárňanskou pevnosťou, neďaleko rektorátu UJS.  V tejto budove sa nachádza aj Univerzitná knižnica. Študentský domov Čajka nájdete vedľa budovy Pedagogickej fakulty, Študentský domov Danubius leží v centre mesta. Pre ľahšiu orientáciu pozrite túto mapu.

Štúdium je realizované v budovách jednotlivých fakúlt a v prednáškových miestnostiach Konferenčného centra. Jednotlivé fakulty sú vybavení modernou technikou.

Aulu univerzity nájdete v Konferenčnom centre, kde okrem akademických obradov sa konajú rôzne konferencie a stretnutia, keďže miestnosť je vybavená najmodernejšími audiovizuálnymi a tlmočníckymi zariadeniami.

Úlohou Univerzitnej knižnice pri UJS v Komárne  je predovšetkým podpora vedeckej práce študentov a pracovníkov univerzity.


Študenti s trvalým bydliskom mimo Komárna sa môžu uchádzať o ubytovanie v študentských domovoch UJS. O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity ako reprezentácia školy, atď.). Pravidelné stravovanie pre študentov UJS je zabezpečené v jedálni univerzity.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Rektor: doc. RNDr. János Tóth, PhD.
info@ujs.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit